Koj puas yog lossis puas muaj feem tias yog neeg raug tsim txom?

 • Koj tus khub puas khib koj txhua lub sijhawm uas koj nrog phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm nyob?
 • Koj tus khub puas txwv tsis pub koj muaj sijhawm nyob nrog cov phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm?
 • Koj tus khub uas thuam thiab nroo tsis tu ncua txog tej yam me me uas koj ua lossis cov lus koj hais?
 • Koj tus khub puas hais tej yam lus phem thiab ua rau yus tu siab, lossis thuam koj rau lwm tus hnov?
 • Koj tus khub puas coj lub siab phem rau tej tsiaj thiab/lossis lwm cov neeg, thiab puas zoo li nws tsis txawj xav txog lwm tus koj kev xav thiab txoj kev raug mob raug kev txom nyem li?
 • Koj tus khub puas tswj qhia koj tias yuav siv koj cov nyiaj licas thiab tswj tias koj tsuas tau nyiam npaum licas xwb?
 • Koj tus khub puas cuam tshuam koj kev mus haujlwm kom txhob lig lossis kom mus tau haujlwm lossis puas hawv hem koj tom haujlwm?
 • Tej lub sijhawm koj puas ntshai koj tus khub thiab ntshai yam nws yuav ua?
 • Koj tus khub puas muab ub no tsoo tawg, cuam khoom rau koj lossis koj cov menyuam, lossis ua kom khoom vaj khoom tsev puas ntsoog?
 • Koj tus khub uas hawv kev ua phem rau koj, koj cov menyuam, tsev neeg lossis cov phoojywg?
 • Koj tus khub puas ua phem rau koj lossis koj cov menyuam kom cev nqaij daim tawv raug mob?
 • Koj tus khub puas yuam, tuav lossis thawb koj lossis quab yuam kom koj deev nws tsis hais koj yuav xav licas li?

Yog koj tau teb tias muaj rau ib nqe ntawm cov lus nug no, tejzaum koj tabtom nyob rau ib txog kev raug tsim txom lossis muaj feem poob rau txoj kev yuav raug tsim txom ntxiv mus.