March 25

Qhov chaw txhawb kev cia siab kom loj hlob thiab kom kev tsim txom xaus mus.

Alexandra House muaj kev pab rau cov neeg raug ib tug hauv tsev tsim txom thiab quab yuam. Cov kev pab no yog rau pojniam, txivneej, cov hluas thiab tsev neeg. Txhua hom kev pab yog pub-dawb xwb thiab muaj kev pab chaw nkaum 24-teev, pab kev lij choj, pab tham kev nyuaj siab, cov pab pawg uas sib txhawb, kev pab cov hluas kom coj zoo thiab tiv thaiv kom txhob poob rau qhov phem, pab cov raug tsim txom rau yav laus, kev kawm hauv lub zej zog thiab kev kawm haujlwm, nrog rau lwm yam ntxiv. Peb nyob rau cov nroog hauv Blaine thiab Anoka, tiamsis tos txais pab cov neeg raug tsim txom thiab quab yuam uas nyob thoob plaws xeev Minnesota.

I learned that you don't have to take abuse from anyone and that I am worthy and truly blessed

Rebecca

Kev raug ib tug hauv tsev neeg tsim txom yog dabtsi?

Yog thaum ib tug neeg xwb tim ua phem rau lwm tus kom muaj tau lossis tswj tau lwm tus thiab khoo tau lwm tus. Kev raug ib tug hauv tsev tsim txom muaj ntau hom xws li raug ntaus, quab yuam, raug cem thiab thuam, raug khoo kom pluag nyiaj txiag, lossis tej yam kom yus puas hlwb lossis raug hawv tias yuav ua phem kom lwm tus ntshai thiab nyoo.

Koj puas yog lossis puas muaj feem tias yog neeg raug tsim txom?

  • Koj tus khub puas khib koj txhua lub sijhawm uas koj nrog phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm nyob?
  • Koj tus khub puas txwv tsis pub koj muaj sijhawm nyob nrog cov phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm?
  • Koj tus khub uas thuam thiab nroo tsis tu ncua txog tej yam me me uas koj ua lossis cov lus koj hais?
  • Read more...

Kev raug quab yuam yog dabtsi?

Yog thaum uas siv kev daj kev deev thiab hais cov lus uas lwm tus tsis nyiam tsis tos txais lwm ua raug mob rau lwm tus neeg. Tej yam ntawm no kuj yog kev txhaum cai los ntawm cov cai hauv xeev Minnesota. Kuj muaj tej yam ntawm kev quab yuam uas dhau cai zog lawm tiamsis kuj tsis tau txog qhov uas txhaum cai yuav raug txim thiab.

Koj puas yog lossis puas muaj feem tias yog neeg raug tsim txom?

  • Koj tus khub puas khib koj txhua lub sijhawm uas koj nrog phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm nyob?
  • Koj tus khub puas txwv tsis pub koj muaj sijhawm nyob nrog cov phoojywg, tsev neeg, lossis cov neeg ua haujlwm?
  • Koj tus khub uas thuam thiab nroo tsis tu ncua txog tej yam me me uas koj ua lossis cov lus koj hais?
  • Read more...

Kev raug quab yuam yog dabtsi?

Yog thaum uas siv kev daj kev deev thiab hais cov lus uas lwm tus tsis nyiam tsis tos txais lwm ua raug mob rau lwm tus neeg. Tej yam ntawm no kuj yog kev txhaum cai los ntawm cov cai hauv xeev Minnesota. Kuj muaj tej yam ntawm kev quab yuam uas dhau cai zog lawm tiamsis kuj tsis tau txog qhov uas txhaum cai yuav raug txim thiab.